Decisiuns dalla radunanza communala Surses

La radunanza communala Surses digls 12 da december 2022 ò

 • approvo unanimamaintg igl preventiv digl chint economic pigl 2023, tgi prevei en surple d’antradas da CHF 51’700.00;
 • approvo unanimamaintg igl preventiv digl chint d’investiziun pigl 2023, tgi prevei investiziuns bruttas da CHF 11'781’000.00 resp. investiziuns nettas da CHF 10'796'500.00;
 • piglia cunaschientscha digl plan da finanzas e d’investiziuns 2024-26;
 • decidia cun 89 cunter 9 vouschs da sbassar igl pe da taglia per la taglia d’antrada e da facultad digl cumegn da Surses pigl onn 2023 per 10% sen nov 90% dalla taglia cantunala simpla.
 • approvo cun 95 cunter 3 vouschs igl credit da planisaziun da CHF 1'160’000.00 per planisar la construcziun nova dalla tgesa da scola Grava a Savognin ed incumbenso igl madem mument la suprastanza cun l’execuziun;
 • approvo unanimamaintg igl credit d’impegn da CHF 1'775'000.00 per sanar la Veia Sumvei a Tinizong ed incumbenso igl madem mument la suprastanza cun l’execuziun;
 • approvo unanimamaintg igl credit d’object da CHF 800'000.00 per sanar la Veia Caross a Savognin ed incumbenso igl madem mument la suprastanza cun l’execuziun;
 • approvo cun 81 cunter 10 vouschs igl credit d’object da CHF 700'000.00 per construeir la farmada digl auto da posta a Mulegns. Igl credit è nia concedia cun resalva, essend betg anc decidia sch’igl cumegn u igl Uffezi federal da veias UVIAS/ASTRA è responsabel per la construcziun dalla farmada. Per cass tg’igl UVIAS/ASTRA è responsabel per la realisaziun, davainta igl credit obsolet.
 • approvo cun 102 cunter 3 vouschs igl credit d’impegn da CHF 1'950'000.00 per igl provedimaint d’ava e la dismessa d’ava persa sen l’Alp Flex a Sur ed incumbenso igl madem mument la suprastanza cun l’execuziun.
 • decidia cun 102 vouschs e sainza cuntervousch da vender a Stefan Demarmels la parcella nr. 8219, Gneida, Salouf, cun ena surfatscha da 2'995 m2 ainten la zona d’industreia, per en prietsch da CHF 162'550.00 cun annullar igl contract da dretg da biagier respectiv pertutgont la parcella an dretg da biagier nr. 8239.
 • approvo unanimamaintg la lescha da sepultura e santieri digl cumegn da Surses cun en’adattaziun tenor proposta dalla suprastanza aint igl art. 2 ed en’adattaziun tenor proposta dalla radunanza aint igl art. 11. La lescha vo an vigour per data digl conclus.
 • fixo cun 104 vouschs e sainza cuntervousch la quota per la vendita dad immobiglias ad esters pigl onn 2023 scu anfignen ossa sen 100%;
 • piglia cunaschientscha da diversas infurmaziuns.

Igl protocol dalla radunanza communala digls 12 da december ò da neir publitgia igl pi tard en meis siva la radunanza cun en termin d’exposiziun da 30 deis. Igl termin d’exposiziun exact vign communitgia a taimp util aint igls figls uffizials digl cumegn.

 

Tinizong, igls 12 da december 2022                            Suprastanza communala Surses

  Mussar tot las novitads

Diese Seite verwendet Cookies. Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie wir Cookies einsetzen und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.