Decisiuns dalla radunanza communala Surses


La radunanza communala Surses digls 7 da december 2021 ò
- approvo unanimamaintg igl preventiv digl chint economic pigl 2022, tgi prevei en surple d’antradas da CHF 2'272'450.00;
- approvo unanimamaintg igl preventiv digl chint d’investiziun pigl 2022, tgi prevei investiziuns bruttas da CHF 12'870'000.00 resp. investiziuns nettas da 
CHF 10'358'150;
- piglia cunaschientscha digl plan da finanzas e d’investiziuns 2022-25;
- fixo cun 38 vouschs igl pe da taglia per la taglia d’antrada e da facultad digl cumegn da Surses pigl onn 2022 scu anfignen adacò sen 100% dalla taglia cantunala simpla. La proposta or dalla radunanza da sbassar igl pe da taglia sen 90% ò survagnia 4 vouschs ed è damai betg neida acceptada. Cun 41 cunter 6 vouschs è er neida negada la moziun inoltrada cun la proposta da sbassar la taglia sen immobiglias da 2 ‰ sen 1 ‰;
- approvo unanimamaintg igl credit d’object da CHF 280'000.00 per sanar igl reservuar digl Balandegn a Salouf ed incumbenso igl madem mument la suprastanza cun l’execuziun;
- approvo unanimamaintg igl credit d’object da CHF 290'000 per la construcziun d’en passape e la sanaziun dallas lengias dallas ovras communalas an connex cun la renovaziun dalla veia naziunala ed incumbenso igl madem mument la suprastanza cun l’execuziun;
- approvo unanimamaintg igl credit d’object da CHF 883'000.00 per sanar la veia cantunala tras Parsonz ed incumbenso igl madem mument la suprastanza cun l’execuziun;
- approvo unanimamaintg igl credit d’object da CHF 653'000.00 per sanar la Veia da Del a Salouf ed incumbenso igl madem mument la suprastanza cun l’execuziun;
- approvo unanimamaintg igl credit d’object da CHF 800'000.00 per renovar igl Punt Mulegn a Parsonz ed incumbenso igl madem mument la suprastanza cun l’execuziun.
- decidia unanimamaintg da sustigneir igl project dalla Scola per sports da neiv Savognin per renovar ed amplifitgier igl neivadoir tar igl igl paradis da skis per unfants a La Nars, Savognin, scu suonda:
- cun en import unic à fonds perdu da CHF 240'000.00 scu part ve digls costs per l’annavada tecnica dalla loipa da cursa lunga a La Nars, tgi la scola per sports da neiv fò per incumbensa digl cumegn;
- cun ena contribuziun da sustign unica à fonds perdu da CHF 160'000.00;
- cun en amprest sainza tschains da max. CHF 300'000.00;
- decidia unanimamaintg da vender la parcella da biagier nr. 5668, Badogna, Cunter, per en prietsch da CHF 90'960.00, ad en interessent tgi peglia domicil an noss cumegn. La vendita succeda tenor las cundiziuns fixadas ainten la lescha per la cunsigna da taragn an dretg da biagier e per la vendita digl anteriour cumegn da Cunter;
- fixo unanimamaintg la quota per la vendita dad immobiglias ad esters pigl onn 2022 scu anfignen ossa sen 100%;
- piglia cunaschientscha da diversas infurmaziuns.
Igl protocol dalla radunanza communala digls 7 da december ò da neir publitgia igl pi tard en meis siva la radunanza cun en termin d’exposiziun da 30 deis. Igl termin d’exposiziun exact vign communitgia a taimp util aint igls figls uffizials digl cumegn.

Tinizong, igls 8 da december 2021 Suprastanza communala Surses
 

  Mussar tot las novitads

Diese Seite verwendet Cookies. Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie wir Cookies einsetzen und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.