Firos 2021

Bumang

1. da schaner

Venderde sontg
2 d'avregl
Glindesde Pasca
5 d'avregl
Anzainsas13 da matg
Glindesde Tschuntgesmas24 da matg

Nossadonna d'avost

15 d'avost

Numnasontga1. da november
Nossadonna immaculata8 da december
Igl de da Nadal25 da december
Son Stefan26 da december