Pulizeia Surses

Polizei Notrufnummer: 117

Pulizeia communala

Igl cumegn da Surses ò pladia en pulicist communal, tgi è incumbenso cugl sarvetsch da pulizeia communal. An spezial s'occupa el digls vehichels parcos (casteis da parcar) scu er digl vurdar per urden e pôss.

Las vossas dumondas pertutgont la pulizeia communala pudez Vous drizzar all'adressa numnada sot.

Contact
Giatgen Thomann, pulicist communal
Tel: +41 79 436 58 98
e-mail: pulizeia@surses.ch

Observe er igl quaderign «Links» tgi fò attent sen paginas d’infurmaziun externas.