Cunsegl da scola

Igl cunsegl da scola exista da 5 commembras/commembers. El sa cumpona digl parsoura digl departamaint e catter ulteriouras commemberas/ulteriours commembers eligias digl cumegn d’urna.

Igl cunsegl da scola magna e survigilischa la scola an dumondas strategicas ed exequescha la legislaziun da scola cantunala e communala.

Persunas da contact

Suprastanza communala

Mastral

Leo Thomann

Tel: +41 81 659 11 61
E-Mail: leo.thomann@surses.ch

Suprastanza communala

Vicemastral

Gian Sonder

Suprastanza communala

Commember da suprastanza

Karin Hersche

Suprastanza communala

Commember da suprastanza

Toni Sonder

Suprastanza communala

Commember da suprastanza

Giancarlo Torriani

Cumischung da gestiun

President

Urs Guetg

Cumischung da gestiun

Commember cumischung da gestiun

Sandra Baltermia

Cumischung da gestiun

Commember cumischung da gestiun

Marco Jäger

Administraziun communala

Canzlist

Beat Jenal

Tel: +41 81 659 11 65
E-Mail: beat.jenal@surses.ch

Administraziun communala

Manadra da persunal

Marlen Rutz

Tel: +41 81 659 11 78
E-Mail: marlen.rutz@surses.ch

Administraziun communala

Secretaria

Jacqueline Baltermia

Tel: +41 81 659 11 64
E-Mail: jacqueline.baltermia@surses.ch

Sarvetsch d'abitants

Manader

Mario Dosch

Tel: +41 81 659 11 74
E-Mail: mario.dosch@surses.ch

Sarvetsch d'abitants

Referendaria

Raffaela Demarmels

Tel: +41 81 659 11 62
E-Mail: raffaela.demarmels@surses.ch

Cumischung da biagier

President

Toni Sonder

Cumischung da biagier

Commember cumischung da biagier

Diego Casparin

Cumischung da biagier

Commember cumischung da biagier

Franco Poltera

Uffezi da biagier

Manader

Marco Guetg

Tel: +41 81 659 11 68
E-Mail: marco.guetg@surses.ch

Uffezi da biagier

Referendari

Martin Moser

Tel: +41 81 659 11 71
E-Mail: martin.moser@surses.ch

Uffezi da biagier

Referendari

Gianes Netzer

Tel: +41 81 659 11 69
E-Mail: gianes.netzer@surses.ch

Uffezi da biagier

Referendari

Andreas Simeon

Tel: +41 81 659 11 70
E-Mail: andreas.simeon@surses.ch

Finanzas

Manader

Daniel Fitzi

Tel: +41 81 659 11 75
E-Mail: daniel.fitzi@surses.ch

Finanzas

Referendaria

Rahel Bischoff

Tel: +41 81 659 11 77
E-Mail: rahel.bischoff@surses.ch

Finanzas

Referendari

Luzi Giovanoli

Tel: +41 81 659 11 76
E-Mail: luzi.giovanoli@surses.ch

Finanzas

Referendaria

Astrid Klein

Tel: +41 81 659 11 77
E-Mail: astrid.klein@surses.ch

Finanzas

Referendaria

Carin Simonet

Tel: +41 81 659 11 79
E-Mail: carin.simonet@surses.ch

Codesch funsil

Administratour codesch funsil

Martin Spescha

Tel: +41 81 659 11 86
E-Mail: martin.spescha@surses.ch

Codesch funsil

Substitut administratour codesch funsil

Claudio Caprez

Tel: +41 81 659 11 87
E-Mail: claudio.caprez@surses.ch

Codesch funsil

Referendaria

Giulia Pupikofer

Tel: +41 81 659 11 88
E-Mail: giulia.pupikofer@surses.ch

Codesch funsil

Amprendista

Giovanna Dosch

Tel: +41 659 11 89
E-Mail: giovanna.dosch@surses.ch

Uffezi da taglia

Secretari da taglia

Martegn Caspar

Tel: +41 81 659 11 63
E-Mail: martegn.caspar@surses.ch

Sarvetschs tecnics

Manader

Martegn Netzer

Tel: +41 81 659 11 81
E-Mail: martegn.netzer@surses.ch

Sarvetschs tecnics

Capo-luvrant sarvetsch communal

Vinzens Bonifazi

Tel: +41 79 739 93 52
E-Mail: vinzens.bonifazi@surses.ch

Sarvetschs tecnics

Capo-luvrant sarvetsch communal

Jakob Kubli

Tel: 079 174 24 25
E-Mail: jakob.kubli@surses.ch

Sarvetschs tecnics

Manader serenera

Franz Carisch

Tel: 079 688 42 69
E-Mail: franz.carisch@surses.ch

Scola Surses

Manader da scola

Jörg Bühler

Tel: +41 81 659 11 91
E-Mail: joerg.buehler@scolasurses.ch

Scola Surses

Secretaria

Jacqueline Baltermia

Tel: +41 81 659 11 90
E-Mail: jacqueline.baltermia@scolasurses.ch

Cunsegl da scola

President

Giancarlo Torriani

Cunsegl da scola

Commember

Aaron Bellini

Cunsegl da scola

Commembra

Nina Carisch

Cunsegl da scola

Commember

Adrian Demarmels

Cunsegl da scola

Commembra

Gilda Jäger

Menaschi forestal e rezgia communala

Manader sarvetsch forestal

Pascal Murbach

Tel: +41 81 659 11 82
E-Mail: pascal.murbach@surses.ch

Menaschi forestal e rezgia communala

Manader rezgia

Peter Janutin

Tel: +41 81 659 11 83
E-Mail: peter.janutin@surses.ch

Menaschi forestal e rezgia communala

Selvicultour

Jules Weibel

Tel: +41 81 659 11 84
E-Mail: jules.weibel@surses.ch