Team digl menaschi forestal e dalla rezgia communala

d.D.a.S:  Jakob Kubli, Fernando Dosch, Jules Weibel, Peter Janutin, Pascal Murbach, Ramon Bischoff, Alf Kampfmeier, Florian

Noss team sa cumpona dad 11 persungas. Da chellas èn treis selvicultours tgi magnan gl’antier travagl e planiseseschan las lavours. La gruppa forestala sa cumpona da dus maschinists, d’en bostger/instructour, d’en luvrant da gôt (staschunal) e dad en amprendist tgi exequeschan las lavours ainten igl gôt. Ainten la rezgia communala lavouran dus anfignen treis luvrants sur onn.

Persunas da contact

Sarvetsch forestal

Manader sarvetsch forestal

Pascal Murbach

Tel: +41 81 659 11 82
E-Mail: pascal.murbach@surses.ch

Sarvetsch forestal

Selvicultour

Peter Janutin

Tel: +41 81 659 11 83
E-Mail: peter.janutin@surses.ch

Sarvetsch forestal

Selvicultour

Jules Weibel

Tel: +41 81 659 11 84
E-Mail: jules.weibel@surses.ch