Consultaziun dalla populaziun "Controlla dallas fusiuns aint igl Grischun"

Igl cantun Grischun e la scola ota da tecnica ed economia (HTW) Coira vignan a sa drizzar fegn d’avost 2017alla nossa populaziun cun la supplica, d’amplaneir en questiunari pertutgont fusiuns da cumegns. Igl noss cumegn ò grond interess ve digls resultats. Perchegl Az supplitgainsa d’Az participar activ alla consultaziun ed Az angraztgagn gio ossa persiva!

La consultaziun trilingua cattez sot www.zvm.ch/enquista resp. www.zvm.ch/sondaggio ni www.zvm.ch/umfrage. Igl code d’access survagniz directamaintg digl cantun Grischun per posta separata.

  Mussar tot las novitads