LAVOUR sociala da scola

Lavour sociala da scola

La lavour sociala da scola è en camp professiunal dalla lavour sociala. La lavour sociala da scola promova e sustigna l’integraziun digls scolars e dallas scolaras ainten scola. Ella porscha sustign per dominar cun success igl mintgade (da scola) e contribuescha da previgneir, livgier e schlier problems socials e persunals.
Ella promova la collaboraziun tranter scola e la tgesa paterna.

Casa Depuoz scu organisaziun partenaria

La transmissiun digls dueirs per l’integraziun dalla lavour sociala da scola è neida defineida agl rom dad ena cunvagnientscha da prestaziun tranter igl cumegn da Surses, cunsegl da scola & la direcziun dalla «Scola Surses» cun la Casa Depuoz. La Casa Depuoz è cotras purtadra dalla lavour sociala da scola e procurescha per cundiziuns da rom stabilas e las resursas basignevlas.
La Casa Depuoz è politica- e religiousamaintg neutrala. Scu center da cumpetenza dispona ella dad experientschas cumplessivas ainten l’introducziun dalla lavour scociala da scola. L’occupaziun persunala, la connexiun digl rom ed administrativa per la lavour sociala da scola tar la «Scola Surses» succeda tar la Casa Depuoz. Vetiers totga er la garanzeia e igl svilup da qualitad.

Purscheida lavour sociala da scola

Per scolar(a)s:

  • discurs singuls ed an gruppa tar chitos, problems e conflicts
  • sustign an situaziuns da stress e squitsch
  • anfermeir las atgnas cumpetenzas e las cumpetenzas socialas
  • projects da classa per anfermeir l’unitad dalla classa

Per igls genitours e persungas cugl dretg d’educaziun:

  • dumondas e/u malsiertads
  • anfermeir la fidanza digls genitours ainten lour cumpetenzas


Per persungas d’instrucziun:

  • coaching e cunsegliaziun an dumondas socialas u problems ainten la classa e/u scolaras e scolars
  • sustigneir igl svilup dad ena cultura scolara
  • lavour preventiva ainten las classas

Diese Seite verwendet Cookies. Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie wir Cookies einsetzen und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.