Project tgesa da scola Grava

La tgesa da scola Grava è neida construeida igl onn 1954. Siva d’alloura èn adegna angal neidas realisadas las renovaziuns ed investiziuns las pi basignevlas. Angal tar la scoligna ègl do avant 8 onns renovaziuns pi grondas, cunchegl tgi siva dalla decisiun positiva digl suveran sursetter per la fusiun dalla scola igl onn 2013 èn tot igls unfants da scoligna da nov a Savognin. Per tgi er tot las scolaras ed igls scolars dalla 1. – 4. classa primara da Surses (lez mument anc sainza Beiva) vegian plaz ainten la scola Grava, vignan las scolaras dalla la 5. e 6. classa primara a parteir digl 2014 instruias alla scola Barnagn.

Alla scola Grava dattigl gio da blers onns en grond basigns da sanaziun ed amplificaziun. Chegl era en tema permanent gio tar igl cumegn da Savognin. Tar igl cumegn da Savognin ins leva pero betg preceder, mabagn spitgier la votaziun dalla fusiun dallas scolas, e pir alloura piglier an mang igl project digl stabilimaint da scola. Tgi dovra per tot las scolaras ed igls scolars da Surses daple spazi da scola e tgi igl plan d’instrucziun 21 e novas furmas da scola on basigns da stanzas da scola pi grondas era gio dad onns en fatg indiscutabel per tots participos.

Perchegl planisescha igl cumegn da Surses en nov implant da scola. Persiva ins ò incumbenso igl biro d’architectura Anaïs cun l’examinaziun e la cumparegliaziun digls dus lis da scola pussebels: Grava (tgesa da scola existenta) e Bursa (nov li da scola). Siva d'ena evaluaziun manedla dallas dus variantas è la radunanza communala sa decideida per la varianta dad ena midada ed amplificaziun dalla tgesa da scola existenta a Grava.

Siva da chesta decisiun ò la suprastanza communala do an incumbensa ena concurrenza da project tgi vign er manada digl biro d’architectura Anaïs. A madem mument è er nia defino igl program da spazi, uscheia tgi igls biros d’architectura participos on savia scumanzar cun lour lavour. Igls 5 ed igls 6 da matg 2022 vign la giuria a nominar igl project victour.

Organisaziun durant la fasa da construcziun

Essend tgi la radunanza communala è sa decideida per igl project dalla tgesa da scola Grava ègl betg pussebel d'instrueir durant la fasa da construcziun an tgesa da scola Grava. Per chest muteiv s’occupa actualmaintg igl cunsegl da scola Surses intensivamaintg cun la dumonda d'en provisori da scola durant igl taimp da construcziun da prevedibel dus onns. Cò on anc da neir fatgas diversas examinaziuns. Alla finala vign ad esser impurtant tgi vignan risguardos igls suandonts aspects

  • Corresponda igl provisori allas preteisas actualas da scola
  • Tgenegns digls bietgs existents èn adattos persiva
  • Scu ins so realisar tiers igl provisori la meisa da mezde e las structuras digl de
  • Scu sa laschan organisar igls transports digls scolars uscheia tgi gl’è surpurtabel pigls unfants ed igls costs restan ainten en rom ruschanevel

Igl cunsegl da scola e la suprastanza communala da Surses vignan igls proxims meis a s’occupar plagn elan schibagn digl project per la construcziun d’en nov bietg da scola scu er dalla dumonda impurtanta d'en provisori per dus onns, uscheia tgi la populaziun da Surses vign a saveir sa legrar d'ena stupenta tgesa da scola nova.

Diese Seite verwendet Cookies. Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie wir Cookies einsetzen und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.