Project plazzas da sport La Nars

La Nars duess davantar anc pi attractiv. En li da muvimaint, antuppadas e recreaziun. Per giasts ed indigens. Grond e pitschen.

Igl project plazzas da sport La Nars cumpeglia la construcziun d’en nov bietg da menaschi e gastronomia, treis novas plazzas da tennis, ena patinera artificiala adattada per dar a hockey scu er en magasign. Igl volumen d’investiziun monta a 4.5 miu. 

Igl credit d’obligaziun da 4.5 miu. francs per igl project «plazzas da sport La Nars» è nia approvo igls 13 da mars 2022 cun ple tgi 75% vouschs EA. La suprastanza e tot las persungas involvadas aint igl project angraztgan per la fidanza demussada.

Nous. Tots. Ansemen. 

Basigns

Antras igl project vignan ramplazzadas las plazzas da tennis e la patinera, tgi èn neidas allontanadas perveia dalla construcziun dalla pendiculara Savognin – Tigignas, scu er las plazzas da tennis a La Nars tgi èn gio pi segls onns. 

Occupaziun effizienta

Igl project avant mang è nia elaboro an strètga collaboraziun cugl turissem, la scola da skis ed igls clubs da sport locals. Correspondent vignan cuverts egualmaintg igls basigns dad utilisaders individuals e clubs da sport locals, dad indigens e giasts. Uscheia vign garanteida en’occupaziun schi effizienta scu pussebla.

Augmaint dall’attractivitad

Igl project avant mang corva mademamaintg igls basigns dad utilisaders individulas, indigens, giasts e clubs da sport locals. La multifuncziunalitad ed igl adiever multipel digl implant garanteschan ena bunga occupaziun. Graztga alla nova ustareia attractiva sa dervan pussebladads interessantas pigl angrondamaint dalla purscheida gastronomica. Graztga agl augmaint dalla qualitad dalla purscheida totala gudogna igl Cumegn da Surses attractivitad scu li d’abitadi e la regiun scu destinaziun da turissem.

Costs

Costs d’investiziun

Igls costs d’investiziun pigl antier project montan a 4.5 miu. francs. Chels sa cumponan scu suandont:

  • Nov bietg da gastronomia e menaschi: 1 850 000 francs
  • Plazzas da sport (patinera e tennis): 1 950 000 francs
  • Magasign: 300 000 francs
  • Conturn e mobiliar: 200 000 francs
  • Reserva: 200 000 francs

Costs annuals

Igls costs d’investiziun da 4.5 miu. vignan amortisos mintg’onn cun ena somma da radond 220 000 francs. Vetiers vign igl defizit da menaschi an l’otezza dad 80 000 francs.

Surple dalla valour

Igls costs per la patinera existenta (tschains e menaschi) montan a 200 000 francs ad onn. An cumparegliaziun cun oz s’augmaintan igls costs annuals oramaias per radond 100 000 francs.

La plevalour dalla qualitad dall’antiera purscheida, è immensa an cumparegliaziun cun oz e derva novas pussebladads da purscheidas. Tar chellas totgan :

  • ustareia attractiva e multifuncziunala
  • bietg da menaschi modern
  • gronda patinera, sen la quala ins so dar a hockey, curling e teir da tschoccas
  • 3 plazzas da tennis dalla pi nova generaziun
  • pussebladads da magasinar igl material segl li

Menaschi

Pigl travagl digl implant da sport è responsabel igl cumegn. Igl è previa, tgi igl club da tennis surpeglia la stad igl menaschi. Igl anviern vign prubabel la gruppa da cumegn a vurdar digl menaschi.

Per manar l’ustareia vign tschartgea en fittadign innovativ ed incanto, tgi vign a sierar cun las sias ideias creativas ed igl sies angaschamaint en menaschi attractiv sur onn.

publicaziun fittanza (tudestg)

Diese Seite verwendet Cookies. Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie wir Cookies einsetzen und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.