Project Arena da sport La Nars

La Nars duess davantar anc pi attractiv. En li da muvimaint, antuppadas e recreaziun. Per giasts ed indigens. Grond e pitschen.

Igl project "arena da sport La Nars" cumpeglia la construcziun d’en nov bietg da gastronomia e menaschi, treis novas plazzas da tennis, ena patinera artificiala adattada per dar a hockey scu er en magasign. 

Settember 2022 : Igls 25. da settember decidan las votantas ed igls votants a l’urna sur digl credit supplementar da CHF 1'100'000.00.

Messadi

Avost 2022 : A caschung dalla radunanza communala digls 29 d’avost 2022 è nia tratto igl affar concernent igl credit supplementar da CHF 1'100'000.00 per la realisaziun da l’arena da sport La Nars a Savognin. Cun 88 cunter 26 vouschs è igl affar nia delibero per mangs digl cumegn d’urna Surses cun la proposta per l’approvaziun digl credit supplementar.

Link tar las decisiuns

Fanadour 2022 : Las lavours da construcziun per l' «arena da sport La Nars» èn antschettas, la badiglieida ò gia li igls 4 da fanadour.

Communicaziun da medias
Zarcladour 2022: A caschung dalla radunanza communala digls 27 da zarcladour ò la suprastanza infurmo, tgi è basigns d’en credit supplementar per pudeir realisar igl project. A caschung dalla radunaza communala digls 29 d’avost niron las votantas ed igls votants a decider per mangs digl cumegn d’urna digls 25 da settember. Pi anavant vign igl project realiso an etappas. Segl proxim anviern vign realisada la plazza da sport inclusiv ena garderoba provisorica. La construcziun da l’ustareia s’antardescha per en onn. Perchegl ins lascha star la tgamona ed igl iglu. Muteivs per chellas decisiuns èn codeschs plagns digls impressaris, costs supplementars antras la carascheia, augmaints tigls prietschs da material scu er strètgas tar la furniziun da material. 

Intervista cun Simon Bergamin
manader construcziun | energeia | ovras.
Mars 2022: Igl credit d’obligaziun da 4.5 miu. francs per igl project «arena da sport La Nars» è nia approvo igls 13 da mars 2022 cun ple tgi 75% vouschs EA. La suprastanza e tot las persungas involvadas aint igl project angraztgan per la fidanza demussada..

Nous. Tots. Ansemen. 

Basigns

Antras igl project vignan ramplazzadas las plazzas da tennis e la patinera, tgi èn neidas allontanadas perveia dalla construcziun dalla pendiculara Savognin – Tigignas, scu er las plazzas da tennis a La Nars tgi èn gio pi segls onns. 

Occupaziun effizienta

Igl project avant mang è nia elaboro an strètga collaboraziun cugl turissem, la scola da skis ed igls clubs da sport locals. Correspondent vignan cuverts egualmaintg igls basigns dad utilisaders individuals e clubs da sport locals, dad indigens e giasts. Uscheia vign garanteida en’occupaziun schi effizienta scu pussebla.

Augmaint dall’attractivitad

Igl project avant mang corva mademamaintg igls basigns dad utilisaders individulas, indigens, giasts e clubs da sport locals. La multifuncziunalitad ed igl adiever multipel digl implant garanteschan ena bunga occupaziun. Graztga alla nova ustareia attractiva sa dervan pussebladads interessantas pigl angrondamaint dalla purscheida gastronomica. Graztga agl augmaint dalla qualitad dalla purscheida totala gudogna igl Cumegn da Surses attractivitad scu li d’abitadi e la regiun scu destinaziun da turissem.

Costs

Costs d’investiziun

Igls costs d’investiziun previas da CHF 4.5 miu pigl antier project vignan surpassos. Igls 25 da settember vign decidia a l'urna permangs d'en credit supplementar da CHF 1.1 miu. Igls costs supplementars supponias sa dattan antras d'ena vart tras la toleranza ainten la stema da costs da +/- 15% scu er tras la carascheia predominanta da 10 - 15%. Igl volumen total da l'nvestiziun monta cotras a CHF 5.6 miu.   

Förderbeiträge

Igl cantung Grischun sustinga igl project plazzas da sport La Nars aint igl rom dalla nova politica regiunala (NPR/NRP). E chegl cun en amprest da CHF 844'000 ed en import à fonds perdu da CHF  200'000.

Igl fond da sport Grischun sustigna igl project cun ena somma presumtiva a CHF 76'000. Igl import effectiv è dependent dalla contribuziun dalla CI La Nars (uniuns sportivas). La fegnameira per la CI La Nars fiss da rimnar total CHF 380'000. 

Menaschi

Pigl menaschi è igl cumeng an trattativas cun en fittadign interesso. I vign planiso en menaschi da l’ustareia sur onn. Ena declaraziun d’intent tranter las parteidas è avantmang.  

Pigl travagl digl implant da sport è responsabel igl cumegn. Igl è previa, tgi igl club da tennis surpeglia la stad igl menaschi. Igl anviern vign la gruppa da cumegn a vurdar digl menaschi.

Diese Seite verwendet Cookies. Erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung mehr darüber, wie wir Cookies einsetzen und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.